Personlig information


Hey look, this one has feedback icons!


Är du bosatt i USA, har amerikansk skattehemvist eller så kallat ”Green Card”?
Ja - vänligen kontakta Kundservice clientservice.se@paretosec.com


Hey look, this one has feedback icons!


Kundinfo

Politiskt utsatta personer (PEP) i
Syfte med kundrelationen med Pareto

Pengars ursprung

Vänligen lämna en redogörelse för ursprunget av de medel som kommer att tillföras depån/ vilka transaktioner som kommer genomföras

Vänligen ange värdet på de tillgångar som tillförs depån när den öppnats

Medel/värdepapper överförs från

Vänligen uppskatta värdet på de tillgångar som kommer tillföras depån årligen

Bankkonto för likvidöverföringar (får endast tillhöra kunden)

Kundklassificering

På grund av de uppgifter som vi har om dig, har vi placerat dig i kundkategorin icke-professionell kund. För mer information avseende vad detta innebär för dig som kund vänligen se de fullständiga avtalsvillkoren innan signering eller sektion ”Kundkategorisering” i ”Information om Pareto Securities AB och vår verksamhet” som ni kan finna på vår hemsida, www.paretosec.com.Fortsätt

Sammanfattning

Förnamn
Efternamn
Personnummer
E-postadress
Mobil
Telefon
Fax
Adress
Medborgarskap
Skatterättslig hemvist
Utländskt skatteregistreringsnummer

Kunden intygar härmed på heder och samvete att denne inte är bosatt, är medborgare eller har skatterättslig hemvist i någon annan stat än ovan angivna.


Kontaktperson på Pareto

Kunden intygar härmedatt denne inte bosatt i USA, har amerikansk skattehemvist eller så kallat ”Green Card”?


Kundinfo

Politiskt utsatta personer (PEP)
Syfte med kundrelationen med Pareto

Pengars ursprung

Vänligen lämna en redogörelse för ursprunget av de medel som kommer att tillföras depån/ vilka transaktioner som kommer genomföras
Vänligen ange värdet på de tillgångar som tillförs depån när den öppnats
Medel/värdepapper överförs från
Vänligen uppskatta värdet på de tillgångar som kommer tillföras depån årligen
Bankkonto för likvidöverföringar


Bekräfta och fortsätt Tillbaka och ändra

Avtalsvillkor

Avtal

Mellan undertecknad(e) depå-/kontoinnehavare ("Kunden") och Pareto Securities AB ("Pareto ") träffas avtal om depå/konto för Kunden hos Pareto Securities enligt på denna och omstående sida nämnda villkor samt enligt vid var tid gällande ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ-/KONTO, ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT och Pareto särskilda RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING. Kunden har tagit del av nu gällande bestämmelser, villkor och riktlinjer, som Kunden godkänner. Pareto har kontrollerat Kundens identitet, se ovan och omstående sida. Detta avtal ska anses ingånget när Kunden undertecknat detsamma och Pareto efter prövning öppnat depå/konto för Kundens räkning. Villkoren och bestämmelserna som vilka är vid var tid är tillämpliga finns tillgängliga på www.paretosec.com

Fullmakt

Kunden befullmäktigar härmed Pareto att självt eller genom den som Pareto utser för Kundens räkning teckna transport av aktier, obligationer och andra värdepapper och att företräda Kunden vid förvärv/avyttring av värdepapper samt att mottaga och kvittera värdepapper och kontanter.

Skatterättslig hemvist

Kunden ska själv förvissa sig om sin skatterättsliga hemvist. För fysisk person är det normalt det land/stat vars lag anger skattskyldighet på grund av huvudsaklig vistelse, bosättning, eller liknande omständighet. För juridisk person avses normalt det land där den juridiska personen är registrerad eller där företaget/styrelsen har sitt säte.

Adressändring

Kunden försäkrar härmed att här lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, tillämpning av lagregler om uppgiftsskyldighet m.m. är riktiga och förbinder sig att utan dröjsmål till Pareto skriftligen anmäla förändringar i detta avseende, t ex flytt utomlands samt ändringar av namn, telefonnummer och adressuppgifter.

Användning av kunduppgifter

Kunden är införstådd med att Pareto kan ha skyldighet att till annan lämna uppgift om Kundens förhållanden. Kunden godkänner att behandling av Kundens personuppgifter även kan komma att ske hos Pareto för ändamål som avser direkt marknadsföring samt hos andra bolag i Pareto-gruppen och andra företag som Pareto-gruppen samarbetar med för sin verksamhet, se vidare ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ-/KONTO, punkt G.4.

Medgivande beträffande medel

Kunden medger härmed att av Pareto för Kundens räkning mottagna medel får innestå hos Pareto och behöver icke vare sig avskiljas eller insättas på räkning i bank. Kunden uppmärksammas på att medlen kommer att ingå i Pareto egen rörelse, varvid Kunden blir jämställd med Pareto övriga oprioriterade borgenärer.

Avslut utanför marknadsplats

Pareto får verkställa Kundens begäran (order) om utförande av handel (uppdrag) utanför reglerad marknad eller handelsplattform och utan konkurrens genom avslut mot annan kund hos Pareto inklusive bolag inom koncern som Pareto tillhör eller genom att Pareto självt inträder som köpare eller säljare.

Pantförskrivning

Till säkerhet för samtliga Kundens nuvarande och blivande förpliktelser gentemot Pareto enligt detta avtal eller eljest uppkomna i samband med Kundens transaktioner med värdepapper pantsätter Kunden härmed till Pareto dels samtliga de värdepapper som vid var tid finns eller är förtecknade i denna och annan Kundens depå hos Pareto - även innefattande i depå förtecknade värdepapper som är registrerade i Kundens namn i kontobaserat system (såsom på VP-konto hos Euroclear Sweden) -dels samtliga de Kundens värdepapper som eljest överförts eller överlämnats till eller förvärvats genom Pareto samt dels samtliga medel som vid var tid finns på detta och annat Kundens konto hos Pareto. Kunden får inte - utan Pareto samtycke i varje särskilt fall - till annan än Pareto pantförskriva eller i övrigt förfoga över i detta avtal pantsatta värdepapper eller pantsatta medel. Härutöver gäller för pantförskrivning vad som sägs i ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ-/KONTO avsnitt D. PANT.

Reklamation och hävning

Kunden ska påtala eventuella fel eller brister som framgår av avräkningsnota eller kontoutdrag/transaktionssammandrag från depå-/konto, att sådan information uteblivit och eventuella övriga fel eller brister vid uppdragets utförande enligt ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ-/KONTO och Kunden ska omgående underrätta Pareto om detta (reklamation). Om Kunden vill begära hävning av ett köp- eller säljuppdrag ska detta uttryckligen och omgående framföras till Pareto. Om reklamation eller begäran om hävning inte lämnas omgående förlorar Kunden rätten att begära ersättning, häva uppdraget eller kräva andra åtgärder från Paretos sida. Se även ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT.

Villkorsändring

Beträffande ändring av dessa villkor se ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ-/KONTO, punkt G.12.

Kommunikation och affärsbekräftelser

Kunden accepterar att standardmedia för att ta emot avräkningsnotor och annan personlig information är via e-post samt att all information som inte riktas till kunden personligen kommer att läggas ut på www.paretosec.com när det bedöms lämpligt och om inte annat uttryckligen överenskommits med kunden.

Certification of treaty benefits

The Client certifies that it meets all provisions of the double taxation treaty that are necessary to claim a reduced rate of withholding, including any limitation on benefits provisions, and derive the income as the beneficial owner within the meaning of section 894 of the US Internal Revenue Code of 1986, and the regulations thereunder, as the beneficial owner.

Terms & Conditions

Vänligen välj om du vill signera med BankID eller om du själv vill skriva ut avtalen och skicka till Pareto per post. Det kan ta några sekunder från att du signerar, till att nästa sida öppnas.


Signera med BankID

Mobilt BankID beställer du via din internetbank. I samband med din beställning behöver du också installera BankID säkerhetsapp.
1. Ladda ner BankID säkerhetsapp – detta görs via App Store, Google Play eller Windows Store, beroende på vilken typ av mobiltelefon eller surfplatta du har.
2. Logga in på din internetbank och beställ Mobilt BankID – detta skiljer sig åt från bank till bank. Följ anvisningarna för beställning av Mobilt BankID hos din internetbank.
3. Aktiver Mobilt BankID – vid beställning av Mobilt BankID får du en aktiveringskod som du ska ange i BankID säkerhetsapp. I säkerhetsappen klickad du på Hämta BankID och anger ditt personnummer samt aktiveringskod som du fick via din internetbank.

Om du inte har BankID eller önskar att skriva ut avtalen och själv skicka in dem per post

Manuell signering

Signera och skicka avtal

Om du inte har BankID eller önskar att skriva ut avtalet och själv skicka in det per post klickar du på knappen ”Ladda ner avtal i PDF-format”. Avtalet kommer vara färdigt ifyllda och behöver enbart signeras och skickas tillsammans med en kopia av din legitimation till nedan adress. Vänligen notera att kopian av din legitimation även måste vidimeras och dateras av en annan person samt inkludera dennes telefonnummer.

Kom ihåg att bifoga en vidimerad kopia av ID-handling, se länk nedan.

Ladda ner avtal i PDF-format Kundidentifiering

Pareto Securities AB
Kundservice
Box 7415
103 91 Stockholm

;